Regulamin

Hotel Gdynia Boutique, mieszczący się pod adresem: ul. Abrahama 39, 81-366 Gdynia, prowadzony jest przez Hotel Gdynia Boutique Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81-366), przy ul. ul. Abrahama 39, 81-366 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000739201, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5862333630, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, wpłaconym całkowicie.
W trosce o zapewnienie naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie Hotelu określenia, należy rozumieć w następujący sposób:
  1) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Hotelu Gdynia Boutique w Gdyni,
  2) Hotel – oznacza Hotel Gdynia Boutique, mieszczący się pod adresem: ul. Abrahama 39, 81-366 Gdynia.
  3) Gość – oznacza najemcę pokoju w Hotelu Gdynia Boutique,
  4) Właściciel Hotelu – Hotel Gdynia Boutique Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81-366), przy ul. Abrahama 39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000739201, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5862333630, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, wpłaconym całkowicie.
 2. Regulamin Hotelu obowiązuje na terenie Hotelu Gdynia Boutique i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 3.  Regulamin Hotelu jest dostępny:
  a) w formie papierowej:
  – w recepcji hotelowej
  – w teczce informacyjnej, znajdującej się w każdym pokoju,
  b) w formie elektronicznej – na stronie internetowej: http://hotelgb.pl/.

§2. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie w Hotelu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu, bądź poprzez podpisanie Karty Rejestracyjnej Gościa. Dokonując którejkolwiek z wymienionych, w zdaniu poprzednim, czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.

§3. DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Zatrzymanie w pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jak przedłużenie pobytu. W przypadku przedłużenia pobytu, bez uzgodnienia  z Hotelem, o którym mowa w ust.4, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu wg aktualnie obowiązującego cennika na dany dzień.
 4. Hotel świadczy usługę, polegającą na przedłużeniu doby hotelowej, poza godziny wskazane w ust.2. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich pokoi lub w przypadku Gości, nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 5. Usługa, polegająca na przedłużeniu pobytu, o której mowa w ust.4, jest odpłatna według cennika dostępnego w Recepcji Hotelu lub na stronie internetowej Hotelu. Po godz. 14 naliczana jest opłata za kolejną dobę hotelową.

§4. REZERWACJA I ROZPOCZĘCIE POBYTU

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu Gość zobowiązany jest wypełnić i podpisać Kartę Rejestracyjną Gościa, którą przedstawi mu pracownik Recepcji. Podpisanie zgód, dotyczących świadczenia przez Spółkę usług marketingowych jest fakultatywne.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy rezerwacji preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego, w wysokości należności za cały pobyt.
 4. Osoby, które nie wynajmują pokoju w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek zgłoszenia pobytu dodatkowych osób, przebywających z Gośćmi w pokoju.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu  naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu hotelowym lub mieniu innych Gości, szkody na osobie Gościa, osobie z obsługi Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Hotelu opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 7. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, drogą mailową pod adresem: info@hotelgb.pl lub przez stronę internetową hotel http://hotelgb.pl/oraz przez zewnętrzne portale  rezerwacyjne. Osoba rezerwująca zobowiązana jest podać numer kontaktowy Gościa oraz adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowań dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój powinien, ze względów bezpieczeństwa, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi i okna.
 5. Za każdy zgubiony klucz elektroniczny do drzwi lub kartę parkingową Gościowi zostanie naliczona opłata w wysokości 50,00 zł.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu w zakresie, określonym przepisami ustawy Kodeksu Cywilny (art. 846 – 852).
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Gościa podczas wizyty osób przebywających gościnnie w pokoju.
 4. 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

§7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

   §8. CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 2. Zachowanie Gości oraz innych osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9. CENNIK KAR PIENIĘŻNYCH

 1. Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych – 500,00 zł.
 2. Przyjazd ze zwierzęciem i wprowadzenie do pokoju bez zgody Hotelu – 200,00 zł.
 3. Zakłócanie ciszy nocnej – 500,00 zł.
 4. Bezpodstawne uruchomienie alarmu – 500,00 zł.
 5. Pozostawienie w pokoju wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych – 1000,00 zł.

§10. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Hotel przyjmuje wyłącznie w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznie).
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług w trakcie pobytu. Hotel nie przyjmuje reklamacji po zakończeniu pobytu.

§11. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami za dodatkową opłatą, określoną w Cenniku Hotelowym, w pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę do 10 kg, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy lub w transporterze.
 2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych obejmuje również balkony hotelowe, klatki schodowe, korytarze i hall recepcyjny. Za każde złamanie zakazu obowiązuje grzywna w wysokości 500,00 zł.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, tosterów i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Spółkę Hotel Gdynia Boutique Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako właściciela Hotelu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług, świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2019 r.

Gdynia, dnia 06.12.2019

Zarząd Hotel Boutique Gdynia Sp. z o.o.